Säkerhet och Ordningsregler

Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte ( Säkb civilt Skytte ) 2015 gäller för allt skytte på skyttecentret. Bestämmelserna i sin helhet finns tillgängliga på banan.
Nedan beskrivs de viktigaste utdragen ur den.

Skjutledare på skyttecentret är utsedda och anställda för att tillse så ett säkert och effektivt skytte kan genomföras.

1.3.1 Ansvar
Var och en har ett ständigt ansvar för sin egen och andras säkerhet.

1.3.2 Delaktighet
Alla skyttar och funktionärer ska aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelser följs.

1.3.3 Ingrepp vid fara
Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattar annan fara ska omedelbart ingripa.
Vid omedelbar fara kommenderas ”Avbryt” eller ”Stopp”.

1.3.4 Rapportering
Alla har skyldighet att rapportera brott mot säkerhetsbestämmelserna till skjutledare som avgör hur det gås vidare.

1.4 Skyttens eget ansvar

 • Vid all vapenhantering ska vapnet behandlas som det vore laddat.
 • Alla vapen ska hanteras i ofarlig riktning, vilket på skyttebiografen är framåt mot filmduken.
 • Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.
 • Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkohol eller droger.
 • Vapen ska om möjligt transporteras i vapenfodral eller motsvarade till och från skjutplatsen.
 • Det är förbjudet att vidröra eller hantera annans skytts vapen utan dennes medgivande, undantag från detta är vid tillbud.
 • Det är förbjudet att rikta ett vapen – laddat eller oladdat – mot personer eller mot annat föremål än det avsedda målet, i detta fall filmduken.
 • Provriktning får endast ske på föreskriven plats och mot anbefallt mål.
 • Före skjutning ska skytt kontrollera att loppet är fritt från främmande föremål.
 • Laddning får inte ske förrän kommando ”Ladda” getts från skjutledaren.
 • Vapen som överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen får inte vara laddat. Vapnet ska vara oladdat och visiterat av överlämnaren och mottagaren.
 •  Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.
 • Vapen får inte lämnas utan tillsyn.

1.5.3 Skjutledare

 • Vid all skjutning skall skjutledare utses.
 • Skjutledaren ska vara väl insatt i skjutbaneinstruktion och gällande säkerhetsbestämmelser och är närmast ansvarig för att åtgärder vidtas för att förebygga olyckshändelser vid skjutningen.
 • Skjutledaren ska ha god kännedom om den skyttegren som denne är satt leda.
 • Skjutning får endast ske på kommando av skjutledaren.
 • Medhjälpare som behövs för genomförandet lyder under skjutledaren.
 • Skjutledaren ska före skjutning tillse så banan är fri innan ”ladda får kommenderas.
 • Skjutledaren ska under skjutning kontrollera så skyttarna hanterar vapen korrekt och följer övrigt gällande bestämmelser.
  Vid fara eller risk kommendera ”Avbryt”, ”Stopp” eller ”Eldupphör”
 • Skjutledaren ska efter skjutning ge kommando för ” Stop”, ” Eldupphör” och ”Patron ur” eller ”Plundra vapen”
 • Genomföra visitation efter skjutning innan vapen förs bort från skjutplatsen.

Övrigt:

 • Tillåten skjutplats är angiven av skjutledare.
 • Sjukvårdmateriel finns i skyttecentrumet på ett flertal platser.
 • Flertal förbandsplatser, Ögonskölj samt Hjärtstartare i lokalerna.
 • Det är förbjudet att lämna anvisad skjutplats under pågående skjutning.
 • Hörseskydd skall alltid användas.
  Hörselskydd, skytteglasögon och skyttevästar finns för utlåning under skjutning.
 • Endast fabriksladdad helmantlad ammunition får användas, vid ev frågor avgör skjutledare vad som får användas.
 • För skott som träffar tak golv eller väggar kan skytten få betala en avgift på 500:-

Skjutledare:

Magnus Lundqvist     Skjutbanechef / Provledare Jägarexamen
Daniel Östman            Provledare Jägarexamen
Jens Noren
Sebastian Söderström
Henrik Magnusson     Provledare Jägarexamen

Vid övriga frågor mm kontakta nån av skjutledarna eller skjutbanechef.